INTREGITETSPOLICYIntegritetspolicy - Så här behandlar vi dina personuppgifter
Annes hundhörna HB
Den nya dataskyddslagstiftningen som träder i kraft den 25 maj 2018 syftar bland annat till att stärka individens rätt till sin data. Därför har du rätt att veta vad vi gör med dina uppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dina uppgifter, hur länge vi sparar dem och vilka som tar del av uppgifterna.
Annes hundhörna är mycket försiktiga vid behandling av personuppgifter för att skydda din personliga integritet. De personuppgifter som lämnas till bolaget behandlas i enlighet med vid var tid gällande lag eller annan författning och i enlighet med våra interna riktlinjer, policys och rutiner för hantering av personuppgifter.
Personuppgifterna inhämtas normalt direkt från dig som är kund eller spekulant och i samband med att du anlitar bolaget, anmäler dig till någon av våra kurser eller om du på annat sätt kommer i kontakt med Annes hundhörna.
För behandlingen av kunders personuppgifter enligt denna integritetspolicy är Annes Hundhörna personuppgiftsansvarig.


Vilka uppgifter samlar vi in?
I samband med att du kontaktar oss antingen via vår hemsida, telefon eller på annat sätt kommer i kontakt med oss hanterar vi namn, adress, i förekommande fall personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Vi kan även komma att hantera kontonummer, uppgift om betalda arvoden och övriga ekonomiska transaktioner.
Om du deltar i marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

Hur samlar vi in uppgifter och till vilket ändamål?
Vi samlar in och behandlar uppgifter:
Som du själv har lämnat i samband med att du tar kontakt med oss för att beställa eller anmäla intresse för en tjänst. De uppgifter som då samlas in är uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna genomföra det aktuella uppdraget, tillhandahålla tjänsten eller besvara din förfrågan.


Laglig grund och berättigade intressen för behandlingen
Annes Hundhörna behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran. Om Annes Hundhörna skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom en aktiv handling från dig.


Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vilket medför att olika uppgifter kommer att sparas olika länge.


Dina rättigheter
Enligt GDPR har du ett antal rättigheter vilka följer här nedan.


Rätt till registerutdrag
Du har rätt att kostnadsfritt en gång om året få ett registerutdrag från oss. För att få del av ett registerutdrag måste du tydligt ange vilken information du vill ta del av. Vi måste besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål, och senast inom en månad. Om vi av någon anledning inte fullt ut kan besvara din förfrågan, kommer vi motivera varför och vi kommer också att informera dig om hur lång tid vi behöver för att besvara din begäran. Vid en begäran om registerutdrag kommer vi att begära att du identifierar dig på ett säkert sätt, och vi kommer att skicka ditt registerutdrag till din folkbokföringsadress.


Rätt till rättelse
Du har vidare rätt till rättelse om några av de uppgifter vi behandlar är felaktiga eller behöver kompletteras med hänsyn till det ändamål för vilket vi behandlar uppgifterna.


Rätt till radering
Du har även rätt att i vissa fall få din data som vi behandlar raderad. Det gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.


Rätt till begränsning
Du har även rätt att i vissa fall få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Det är dock viktigt att komma ihåg att om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.


Rätt till dataportabilitet
Du har också rätt till så kallad dataportabilitet för den data du har lämnat till oss i de fall vi behandlar dina uppgifter med stöd av ditt samtycke eller när vi behandlar uppgifter för att fullgöra ett avtal med dig, tex. ett uppdragsavtal. Rätten till dataportabilitet innebär att du har rätt att, på begäran, få ut de uppgifter som finns registrerade om dig i syfte att föra över dem och återanvända dem hos en annan part, till exempel en annan leverantör. Rätten till portabilitet gäller bara de uppgifter vi behandlat automatiserat. Det betyder att uppgifter som endast behandlas i pappers akter därför inte omfattas av rätten till dataportabilitet.


Återkalla samtycke
En del av behandlingen vi gör av dina uppgifter baserar vi på att du har godkänt den behandlingen, ett s.k. samtycke. Du lämnar vanligtvis ditt samtycke i samband med att du deltar i marknadsföringsaktiviteter.
Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke och för att göra det kontaktar du Annes Hundhörna HB enligt nedan. Det är dock viktigt att notera att om vi har rätt att behandla dina uppgifter på annan laglig grund än samtycke kan det innebära att vi kan komma att fortsätta behandla dina uppgifter i vissa avseenden även efter det att du har återkallat ditt samtycke.


Kontaktuppgifter:
Personuppgiftsansvarig: Annes hundhörna HB Org nummer : 969603-5220
Anne Dahlin
Adress: Mjölnartäppan 86, 137 67. Jordbro
Telefonnummer: 0730650770